Praktiske oplysninger

Læs mere her.

  • Servicepakker: Følgende pakker tilbydes på alle kommunens plejecentre:

   Forplejningspakken
   Rengøringspakken
   Vaskepakke

  • Priserne reguleres årligt. Det er beboeren og/eller dennes pårørende, der vælger, hvilke pakker, der købes.
 • Hvis egen læge er indforstået dermed, kan beboeren beholde sin egen læge efter indflytning i Birkelund. Der tilgår besked til egen læge om indflytning i plejehjemmet. Birkelund har et godt samarbejde med Padborg Lægehus, hvor der hver tirsdag kommer en læge, der tilser de beboere, der er tilknyttet Padborg Lægehus.

 • Beboeren på plejehjemmet skal som i enhver anden bolig have egen indbo og ansvarsforsikring.

  Nogle forsikringer har en decideret plejemhjems forsikring, så kontakt derfor dit forsikringsselskab og hør nærmere om det er noget, som de tilbyder.

 • Der arrangeres gudstjenester hver 6. uge ved lokal områdets præster.

 • Indflydelse er godt, og ved at blive medlem af Bruger- Pårørenderådet, har du som beboer eller pårørende mulighed for at øve indflydelse på, hvordan plejehjemmet drives. Læs mere om rådet nedenfor.

  Vi holder Bruger – Pårørende møde 2 gange om året. Formålet er at styrke den gensidige dialog i huset, det er her man kommer med ønsker for tiltag i huset og give feed back på den daglige drift af huset.

  Bruger- og Pårørenderåd

  Rådet består af:

  Beboere, pårørende, Seniorrådets repræsentant, områdeleder, driftsleder og medarbejderrepræsentant

  Rådets formål:

  • Bruger- og pårørenderåd har til opgave at fungere som et forum for dialog mellem beboere, familie, venner og medarbejder/ledelse, om udfoldelsen af det gode hverdagsliv og daglige aktiviteter på plejehjemmet.
  • Rådets formål er i samarbejde med ledelse og personale at skabe trivsel og muligheder for dem, der har deres hjem på og omkring plejehjemmet.

  Rådets opgaver:

  • Bruger- og pårørenderådet udøver sit virke i møder (ca. 4 om året)
  • Bruger- og pårørenderådet er beboernes og familiernes talsmænd i forhold til ledelse og andre
  • Bruger- og pårørenderådet kan udtale sig om emner i forhold til rådets formål og opgaver
  • Rådet kan ikke behandle klager, person- eller personalesager
  • I samarbejde med ledelsen give gensidig information om anliggender af interesse for plejehjemmet
  • Rådet skal bidrage til at skabe det gode hverdagsliv i og omkring boligen, herunder aktiviteter og samvær, madplaner m.m.
  • Rådet skal understøtte forventningsafstemning og udvikling inden for de rammer, som plejehjemmet drives efter
  • Rådet skal orienteres om tilsynsrapporter fra såvel de kommunale som det faglige tilsyn fra embedslægeinstitutionen, samt de handleplaner som på den baggrund iværksættes
  • Rådet arbejder ud fra en normalforretningsorden
  • Deltage i tværgående møder, f.eks. om aktiviteter på tværs af plejehjem, temamøder med politikere/forvaltning m.m.

  I er altid velkomne til at kontakte os. Også gerne med ideer til, hvordan vi kan blive bedre.

Sidst opdateret 05.03.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?